Artist: BLU – www.blublu.org
location: Sassari – Sardinia (italy)
event: Sassari street art 2011
photo courtesY. modusvestiendi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *